Joulukuun ensimmäisenä päivänä eduskunnassa oli käsittelyssä valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, joka pohjautuu EU:n elpymispakettiin. Käytin lähetekeskustelussa kaksi puheenvuoroa: vastauspuheenvuoron eli minuutin pituisen debatin, sekä varsinaisen puheenvuoron paikaltani, jossa aikaraja on kolme minuuttia. Jätin täysistunnon pöytäkirjamerkinnät tekstiin iloksenne.
 

16.30 Mirka Soinikoski vihr (vastauspuheenvuoro)

Arvoisa puhemies! Näen todella tärkeänä sen vuoropuhelun, jota ohjelman valmisteluvaiheessa on eri toimijoiden kanssa käyty. Valmisteluun on otettu mukaan kunnat, maakunnat, elinkeinoelämä ja tiedeyhteisö. Myös meillä Hämeessä maakuntaliitto on nostanut vihreän kasvun keskeiseksi osaksi maakunnan selviytymissuunnitelmaa.

Nyt on eduskunnan vuoro ottaa kantaa siihen, miten elpymisvälineen rahoitusta tulisi käyttää. Meillä kaikilla on varmasti tähän mielipiteemme, mutta nyt jos koskaan on kyettävä katsomaan yli vaalikausien ja tekemään päätöksiä, joilla paitsi edistetään nopeavaikutteista elpymistä myös rakennetaan eheämpää yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä.

Vihreän siirtymän ohella on todella tärkeää pitää kaikki ihmiset mukana. Elpymisvälineen avulla huolehdimme jokaisen suomalaisen terveydestä ja kuromme umpeen koronan aiheuttamaa hoitovelkaa. Sote-uudistuksen toimeenpano jatkuu koronasta huolimatta, ja hyvä niin, sillä nyt jos koskaan tarvitsemme entistä tehokkaampia, saavutettavampia [Puhemies koputtaa] ja yhdenvertaisempia palveluita.

 

16.46 Mirka Soinikoski vihr

Arvoisa puhemies! Koronapandemian kaltaisista kriiseistä ei kukaan, eivät yksilöt, maat eivätkä mantereet, selviä yksin. Euroopan unioni on päättänyt mittavasta yhteisestä elpymisvälineestä, jonka avulla tästäkin kriisistä selvitään yhdessä.
 
Kolmoiskriisin keskellä ei riitä, että raivaamme tietä ulos koronakriisistä, vaan samoilla toimilla on edistettävä fossiilitaloudesta irtautumista ja ehkäistävä taloustaantumaa. EU:n elpymisväline tarjoaa jopa 3 miljardin taalan paikan vauhdittaa vihreää siirtymää. On valittava, teemmekö elvytystä menneisyyden vai tulevaisuuden ehdoilla.
 
Arvoisa puhemies! Kuten selonteossa todetaan, kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on edistää uudistumista ja tuottavuutta. Elpymisväline on valtava panostus suomalaisen yhteiskunnan kestävämpään tulevaisuuteen. Hallituksen linjauksen mukaisesti vähintään puolet elpymisvälineestä käytetään ilmastonmuutoksen torjuntaan raiteita unohtamatta.
 
Kestävän kehityksen hallitus noudattaa linjaansa myös kriisin keskellä. Suomi on asettanut ohjelmaan valittaville hankkeille omat kriteerit, joista moni nousee suoraan EU:n vaatimuksista. Kokonaisuuksien tulee esimerkiksi olla kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman mukaisia ja huomioida vaikutukset tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.
 
Arvoisa puhemies! Sote-uudistus on iso rakenteellinen muutos työntekijöille ja organisaatioille, jotka ovat koronan vuoksi jo valmiiksi kovilla. Uudistuksen siirtymävaiheen toimeenpanoon tulisikin siksi panostaa osana kestävän kasvun ohjelmaa. Mitä paremmin saamme sote-uudistuksen jalkautettua keskuksiin ja sairaaloiden arkeen, sitä paremmin saamme purettua hoitojonoja ja varaudumme seuraavaan varautumista ja valmiutta vaativaan tilanteeseen.
 
Kuten tiedämme, myös mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut voimakkaasti koronakriisin aikana ja hoitojonot ovat myös siellä kasvaneet. Ilman mielenterveyttä ei ole muutakaan terveyttä. Jos nyt jätämme mielenterveytensä kanssa kamppailevat ihmiset hoitamatta, on meillä edessämme valtava inhimillinen korjausvelka. Siksi elpymisvälineestä olisi suunnattava rahoitusta matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin, lyhytterapiaan ja toimiin, jotka vievät kohti terapiatakuuta.
 
Suomi ja Eurooppa joko nousevat osaamisella tai kompastuvat sen puutteeseen. Siksi on tärkeää, että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, koulutus sekä jatkuva oppiminen on nostettu ohjelman kärjiksi. TKI-panostuksilla paitsi tuetaan vihreää siirtymää, myös lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja ja sitä kautta tuetaan nuorten pääsyä toivomalleen työuralle.
 
Nuorten työmarkkinoille pääsyä vauhditetaan ohjaamopalveluita vahvistamalla sekä tukemalla lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden itsenäistymistä. Nämä panostukset nuoriin ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä nuorissa on tulevaisuutemme.
 
Arvoisa puhemies! Kestävän kasvun ohjelma auttaa ihmisiä ja yrityksiä kolmoiskriisin yli ja luo uskoa tulevaisuuteen. Juuri tässä ja nyt parasta työllisyys- ja talouspolitiikkaa on kuitenkin estää viruksen leviäminen [Puhemies koputtaa] omassa arjessamme niin hyvin kuin mahdollista.
 
Toinen varapuhemies Juho Eerola:
Edustaja Hoskonen. Onko…? Aa, siellä, kuolleessa kulmassa. Olkaa hyvä.