Tammikuussa Suomessa käydään historian ensimmäiset aluevaalit. Aluevaltuustoissa päätetään muun muassa kuntien lähipalveluista, terveyskeskusten vastaanottoajoista, sote-henkilöstön työhyvinvoinnista ja pelastustoimen järjestämisestä. Aluevaaleissa on siis kyse siitä, miten ihmisten hyvinvointia lisätään sekä minkälaiseksi kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö muodostuu.

Hyvinvointi rakentuu useista eri tekijöistä, joita on edistettävä jatkossa sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. Yhteistyö kaikilla päätöksenteon tasoilla on yhä tärkeämpää, sillä korona-ajan seurauksena meillä on kurottavana umpeen mittava hyvinvointivelka.

Lasten ja nuorten hyvinvointi- ja oppimiserot ovat kasvaneet, yksinäisyys sekä päihde- ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja ihmisten jaksaminen on ollut äärirajoilla. Siksi tarvitsemme nyt korjausliikkeitä, joilla edistetään kaikkien ihmisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta.

Päijät-Hämeessä toimii alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden yksikkö, jonka päätavoitteena on pyrkiä tarjoamaan apua mielenterveyden häiriöihin yhä varhaisemmassa vaiheessa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittäminen on koettu yhdeksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä syrjäytymistä.

Työntekijät jalkautuvat Lahden perhekeskuksesta sinne, missä lapset, nuoret ja perheet ovat. Noin vuoden palvelleen yksikön kehittämisessä tärkeässä osassa olivat asiakkaat ja työntekijät.

Asiakaskyselyssä kipukohdiksi nousi se, ettei palveluja ole riittävästi tarjolla, etteivät ne vastaa tarpeeseen tai vaihtaminen palvelusta toiseen koettiin kuormittavaksi. Yksikössä palvellaan lapsiperheitä vauvan odotusajasta täysi-ikäisyyden kynnykselle saakka.

Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti, joustavasti yli tiimi- ja yksikkörajojen. Koronapandemia on lisännyt palveluiden kysyntää, ja syyskuussa 2021 yhtymähallitus päätti lisätä resursseja alaikäisten mielenterveyspalveluihin palkkaamalla kahdeksan uutta työntekijää.

Koulukuraattorien ja -psykologien siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen mahdollistaa oppilas- ja opiskeluhuollon toiminnan yhtenäisempänä kokonaisuutena. Erilaiset muutostilanteet haastavat niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Siksi on tärkeää vahvistaa lasten tunnetaitoja ja kehittää kaikenikäisten taitoja sopeutua muutoksiin.

Perhekeskus-malli osana tulevaisuuden sote-keskuksia tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja perheille. Niitä tarvitaan eri ikäisille ja erilaisiin tarpeisiin, palveluntarjoajat kootaan yhteen saman katon alle kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa.

Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea vanhempia lapsen hoiva- ja kasvatustehtävässä sekä vahvistaa vanhemmuuden tietoja ja taitoja, jotta arki vauvan kanssa sujuu hyvin.

Lahdessa Ahtialan neuvolassa toteutettiin kokeilu, jossa hyvä luontosuhde tuotiin osaksi neuvolan arkea. Luonnolla on tutkimuksissa todettu olevan positiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja mielenterveyteen.

Luonnossa oleskelu ja liikkuminen auttaa palautumaan stressistä, parantaa mielialaa ja alentaa verenpainetta. Ihminen elpyy erityisesti luonnossa sijaitsevissa mielipaikoissaan, joita voivat olla niin pienet lähimetsäalueet omalla asuinalueella kuin kunnan puistot, luonnonsuojelualueista ja kansallispuistoista puhumattakaan.

Hyvinvoiva Häme tehdään yhdessä, käytä siis ääntäsi aluevaaleissa.

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Suomen Sanomien Vierailija-kirjoituksessa 28.11.2021.