Kokouksen isoja kokonaisuuksia olivat talouden ja toiminnan seuranta, puitesopimus 2014-2017, akuutit kiinteistöongelmat ja varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto.

”Keskeisenä lähtökohtana puitesopimuksen valmistelussa on ollut Lapsen ja Nuoren hyvä päivä- elementtien rakentaminen siten, että tuo tavoite on johtotähtenä sopimuksessa. Syrjäytymisen ehkäisy, tulevaisuuden kehitysyhteisöt sekä tuottavuus raamittavat toiminnan sisältöä ja laatua ohjaavat tavoitteet tuleville vuosille. Sopimukseen on myös koottu ennusteet toiminnan volyymeissä ennakoitavissa olevista muutoksista sopimuskaudella sekä hahmoteltu odotettavissa olevia tarpeita palveluverkon suhteen.” Puitesopimuksen valmistelu ja kaupunkistrategia olivat pääosassa huhtikuun seminaarissa ja valmistelu jatkuu kesän yli kohti budjettikokousta.

Seminaarin koulun useiden miljoonien jatkoremonttiesitys palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelistä saatiin mielestäni kattava esitys. ”Palvelusetelin avulla voidaan monipuolistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

 

Palvelusetelin käyttöönoton keskeisiä periaatteita ovat:

– asiakkaan valinnanvapauden lisääminen

– palveluiden saatavuuden parantaminen

– julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisääminen

– palvelutuotannon tehostaminen, monipuolistaminen ja

joustavoittaminen

– kuntien palvelumarkkinoiden kehittymisen edistäminen

– pienyrittäjyyden tukeminen.

 

Palvelusetelin edut ovat kuntalaiselle merkittävät, kun tarkastellaan asukkaiden alueellista tasa-arvoa palveluiden saavutettavuudessa ja sähköisen järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa palvelusetelin käytännön toteutuksen myös päivähoitopalveluissa. Päivähoitopalvelujen käyttäjien osuus alle kouluikäisten ikäluokasta kasvaa koko ajan, mikä edellyttää panostusta uusiin päivähoitopaikkoihin.

Palvelusetelin käyttöönotto tehostaa olemassa olevan palveluverkon käyttöä ja vähentää kaupungin omien investointien määrää uudisrakentamisessa. Huolimatta käyttökustannusten noususta verrattuna yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään, on palveluseteli kunnalle edullisempi.”

Palveluseteli jäi äänestyksen jälkeen pöydälle äänin 7-4, itse äänestin palvelusetelin puolesta. Lisätietoja palvelusetelistä löytyy STM:n sivuilta.

Kokouksessa lautakunnalle saatettiin lisäksi tiedoksi Sosiaaliasiamiehen selvitys 2012 ja lisäksi lautakunta hyväksyi Lastensuojelusuunnitelman päivityksen 2013 sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä koskevat sopimukset.