Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia on vihdoin täällä!

Lapsistrategia on eduskunnan yhteinen näkemys yli hallituskausien ulottuvasta lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visiosta, jonka tavoitteena on turvata lapsen oikeuksien toteutuminen. Olen itse saanut toimia komiteassa varajäsenenä.

Turvallinen lapsuus ja ehjä nuoruus kuuluvat kaikille. Jokaisella lapsella on oikeus väkivallattomaan lapsuuteen. Lapsistrategiassa kiinnitetään huomiota väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Lisäksi ohjelma painottaa digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan väkivallan ja häirinnän nollatoleranssia.

Meidän on suojeltava erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret tarvitsevat ympärilleen turvallisia ja pysyviä aikuisia. Lapsistrategiassa linjataan: “Turvataan lastensuojelun mahdollisuudet vaativan sijaishuollon toteuttamiseen.”

Yhdenvertaisuus vaatii tekoja. Tähän työhön puolueet ovat nyt sitoutuneet: “Erilaiset palvelut, tukimuodot ja osallisuuden kanavat ovat yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi saatavilla kaikille lapsille. Kehitetään saavutettavuutta ja erilaisia tietoyhteiskunnan toimintamuotoja lapsilähtöisesti ja lasten moninaisuus huomioiden.”

Suomessa arviolta joka kolmas perhe on jotain muuta kuin biologisen isän, äidin ja lasten muodostama ydinperhe. Lapsistrategiassa on sitouduttu muokkaamaan rakenteita, ei perheitä. Strategiassa huomioidaan perheiden ja perhemuotojen moninaisuus erilaisissa perheille suunnattavissa tukimuodoissa.

Meidän aikuisten tehtävä on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta. Lasten ääni on saatava vahvemmin mukaan päätöksentekoon ja budjetointiin. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi ovat tässä työssä avainasemassa.

Yhdenkään lapsen tai perheen ei pidä elää köyhyydessä. Lapsistrategia linjaa selkeästi, että lapsiperheiden riittävän toimeentulon varmistaminen ja lapsiperheköyhyyden vähentäminen nostetaan painopisteiksi sosiaaliturvan kehittämisessä.

Lapsistrategia on askel kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Laadukas varhaiskasvatus tasaa lasten perhetaustoista johtuvia eroja. Eri puolueet ovat nyt yhdessä sitoutuneet pidemmällä aikavälillä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Lapsistrategiassa otetaan askeleita myös sitä kohti, että isovanhemmat voivat jakaa hoivavastuuta vanhempien kanssa.

Mitä seuraavaksi?

On tärkeää huomata, että nyt se työ vasta alkaa. Strategia on jalkautettava ihan jokaiselle päätöksenteon tasolle tukemaan lapsiystävällinen Suomi -työtä.

Tästä eteenpäin jokaisella hallituksella on velvollisuus valmistella lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma, jossa kerrotaan tarkemmin, miten strategisia linjauksia edistetään kunkin hallituskauden aikana. Marinin hallituksen toimeenpanosuunnitelman on määrä valmistua toukokuussa 2021.