Hallituksen esityksellä HE176/2020 korjataan surullisen kuuluisan taksiuudistuksen epäkohtia. Esitystä käsiteltiin täysistunnossa 25.3.2021. Suuntasin puheenvuorossani katseen taksialan tulevaisuuden haasteisiin:

”Käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä siis korjataan surullisenkuuluisan taksiuudistuksen epäkohtia. Epäkohdat ovat hyvin eduskunnan tiedossa, ja tilannekuva on entisestään tarkentunut lainvalmistelun aikana valiokunnan kuulemien kymmenien asiantuntijoiden ja asiantuntijalausuntojen pohjalta. Ongelmakohdat liittyvät muun muassa taksipalvelujen turvallisuuteen, taksien saatavuuteen, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja harmaan talouden torjuntaan.

Isommassa kuvassa taksilaki on tietenkin osa liikennejärjestelmän kehittämisen kokonaisuutta. Hallituksen esityksen tavoitteena on osaltaan palauttaa kuluttajien luottamus taksipalvelun laatuun ja vakauttaa alan toimintaympäristöä. Seuraavaksi voimmekin suunnata katseet taksipalvelujen pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, sillä uudistuksia tarvitaan myös jatkossa.

Taksit osana haja-asutusalueiden joukkoliikennettä

Taksipalveluiden merkitys erityisesti harvaanasuttujen alueiden matkaketjujen kannalta on hyvin keskeinen. Tällä hetkellä taksien saatavuudessa on haja-asutusalueilla suuria haasteita, joita pelkästään nyt käsittelyssä olevalla esityksellä ei pystytä korjaamaan.

Tähän myös valiokunta on kiinnittänyt huomiota ja ottaa ponnekkaasti kantaa lausumaehdotuksessaan. Taksit voivat parhaimmillaan paikata joukkoliikenteen aukkoja harvemmin asutuilla alueilla. Matkustajamäärät ovat Suomessa monin paikoin liian pieniä säännölliselle linja-autoliikenteelle, ja näillä alueilla taksit ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa julkista liikennettä.

Myös meillä Hämeessä on hyviä kokemuksia niin sanotuista kutsutakseista, joilla voidaan hoitaa säännöllistä asiointiliikennettä syrjäkyliltä keskustaajamaan ja lähikaupunkiin. Näillä pienemmän mittakaavan joukkoliikenneratkaisuilla on merkittävä rooli myös liikenneköyhyyden vähentämisessä.

Erityisryhmien taksipalvelut

Muutama sana erityisryhmien taksipalveluista, joiden laatua pyritään nyt parantamaan vapaaehtoisella erityisryhmien kuljettajakoulutuksella: Kuten todettu, Kela-kyytien kilpailutukseen ja järjestämiseen liittyvät asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle eivätkä näin ole osa tätä kyseistä hallituksen esitystä.

Kuten esityksen perusteluissa tuodaan esille, hallinnonalat ylittävä työ julkisesti tuettujen kuljetusten kehittämiseksi on kuitenkin käynnissä osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteitä. Tavoitteena on vahvistaa näiden kuljetusten saatavuutta ja alueellista vaikuttavuutta.

Taksipalvelut osana kestävää ja fossiilitonta liikennettä, sujuvia matkaketjuja sekä alueellista oikeudenmukaisuutta — siinä, arvoisa rouva puhemies, muutama taksialaa koskeva tulevaisuuden haaste, joihin lähdetään seuraavaksi etsimään kestäviä ratkaisuja.”