Vihreä valtuustoryhmä kiittää lämpimästi kaikkia talousarvion valmisteluun osallistuneita.

Jokainen euro on arvovalinta. On hyvä asia, että Uusi Hämeenlinna on valmistellut tänä syksynä rinnakkain ensi vuoden talousarvion kanssa kaupungin strategiaa. Resurssiviisas kaupunki ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saatiin selvästi esiin päivitettyyn strategiaan, jota aivan turhaan on jo ehditty julkisuudessakin parjata. Resurssiviisaus on muutakin kuin taloutta ja euroissa mitattavaa tulosta, siksi kaupungin toiminnan tarkasteluun on otettava mukaan myös Kestävä elämäntapaohjelma sekä pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämisohjelmat.

VR:n junaliikenteen palauttaminen Hämeenlinnaan, jopa entisiä yhteyksiä vahvemmaksi, on sekä kaupungin että koko maakunnan etu. Jotta raideliikenne voisi palvella koko seutu-kuntaa mahdollisimman hyvin, meidän pitää tulevina vuosina tehdä rohkeita ja innovatiivisia investointeja julkisen liikenteen vuoroihin ja reitteihin.

Liityntäpysäköintiratkaisut asemille on tehtävä juna- ja bussiliikenteen käyttäjiä hyvin palvelevaksi, turvallisia pyöräparkkeja unohtamatta. Torilla on monesti pohdiskeltu, kuinkahan monta Waltti-korttia tai uutta bussilinjastoa yhden uuden parkkitalon hinnalla saisikaan?

Kaupunki ei ole voittoa tuottava yritys, vaan hyvinvointia ja palveluja asukkailleen tuottava toimija, hyvän elämän mahdollistaja.

Hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu siihen, että kukin maksaa veronsa yhteisten pelisääntöjen mukaan ja että nämä verotulot käytetään demokraattisesti tehtyjen päätösten ja perustuslain mukaisesti. Ennenkuin kaikkien veronmaksajien veroja lähdetään kiristämään, tai toisaalla hyvinvointiyhteiskunnan palvelutasosta karsimaan, meidän on varmistettava että jo säädetyt verot ja maksut on tosiasiallisesti maksettu.

Yksin Hämeenlinnassa saatiin kaupungin rahakirstuun kiinteistöveroratsiassa miljoona euroa lisää rahaa. Veronkierto ja verovälttely on otettava vakavasti.

Suomessa, samoin kuin Euroopassa, pitää tehdä kaikki mahdollinen paremman veronkannon eteen sen sijaan, että yhteiset varamme valuvat veroparatiiseihin.

Hämeenlinnan konsernirakenne on uudistumassa ja muutos jatkuu lähivuosien ajan. Vihreä valtuustoryhmä toivoo selkeiden uudistusten läpivientiä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti nopealla aikataululla, etenkin mikäli kartoituksessa tunnistetaan kannattamattomia ja kaupungin ydintoimintoihin kuulumattomia yhtiörakenteita.

Kannatamme lämpimästi matkailuun ja Hämeen upeaan luontoon panostamista, kunhan ympäristöarvoista sekä kestävän matkailun periaatteista pidetään kiinni ja luonnon monimuotoisuutta kunnioitetaan.

Jokainen euro on arvovalinta. Kaupunki ei ole voittoa tuottava yritys, vaan hyvinvointia ja palveluja asukkailleen tuottava toimija.

Vihreälle valtuustoryhmälle tärkeimpiä talousarvion 2018 tavoitteita olivat, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvateta, subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei luovuta, eikä perusterveydenhuollon asiakasmaksuja koroteta nykyisestä.

Vihreä valtuustoryhmä esitti myös lisää resurssia siirrettäväksi pysäköintiyhtiön tuesta keskustan pyörätieverkoston parantamiseen.

Talousarvion rinnalle Vihreät halusivat nostaa uuteen kaupunkistrategiaan yhdeksi mittariksi lapsiperheköyhyyden. Perheiden köyhyys on yksi suurimpia lasten eriarvoisuuden aiheuttajia. Jokaisella lapsella on oikeus riittävään elintasoon ja hyvään lapsuuteen. Meillä päättäjillä on velvollisuus edesauttaa tämän oikeuden toteutumista.

Perheiden eriarvoistumisen kannalta haitalliset poliittiset päätökset voitaisiin välttää toteuttamalla säännönmukaisesti päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointia, aivan kuten hallitusohjelmakin toteaa. Arvioinneissa on kiinnitettävä huomiota myös tulonjakovaikutuksiin ja lasten mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Suomen on otettava vakavasti YK:n lapsen oikeuksien komitean suositus, samoin kuin EU:n suositus vähäosaisten perheiden tukemisen parantamiseksi. Tilastojen mukaan Suomessa joka 10. lapsi elää köyhyydessä. Lasten ja nuorten kasvuympäristöihin tulee investoida. Varhaiskasvatuksen, koulutuksen, neuvolapalvelujen sekä aamu- ja iltapäivä-toiminnan laatu ja saavutettavuus on turvattava.

Hämeenlinnassa on tehty rohkeita päätöksiä sosiaali- ja perhetyön resurssien lisäämiseksi ja toivomme, että samalla tiellä jatketaan. Oikea-aikaiset ja koko perheen tarpeisiin räätälöidyt tukitoimet lapsuudessa ovat tuottoisa sijoitus parempaan tulevaisuuteen, meille kaikille.

Kuntien ei pidä tyytyä olemassa olevaan palvelutarjontaan. Niiden on kehitettävä uusia oivalluksia ja ratkaisumalleja, eikä hyviä ja toimivia käytänteitä kannata piilotella vakan alla. Lastensuojelussa hienoja tuloksia on viimeisimpänä esitellyt Mäntsälä, jossa otettiin käyttöön systeeminen lastensuojelun menetelmä ns. Hackneyn mallia soveltaen. Kiitosta tuli sekä perheiltä että henkilöstöltä, ja mikä tärkeintä: huostaanottojen määrän vähentyminen kertoo myös toimintamallin vaikuttavuudesta.

Palveluverkkoselvitys valmistuu alkuvuodesta 2018 ja vasta siinä vaiheessa pääsemme yhdessä arvioimaan kokonaisuutta. Kaupungin palveluverkko on saatava pian toimivaksi, terveeksi ja turvalliseksi kaikille käyttäjille.

Jokainen euro on arvovalinta. Kaupunki ei ole voittoa tuottava yritys, vaan hyvinvointia ja palveluja asukkailleen tuottava toimija.

Tämän näkökulman voi laajentaa myös koko maakuntaa koskevaksi. Viikko sitten saimme lausuntokierrokselle viimeisimmän version sote-lainsäädäntöön liittyen. Sairaanhoitopiirien johdot kautta maan älähtivät, samoin kuin vaikutusvaltainen kirurgiyhdistys. Hämeenlinnan kaupungin kannalta aivan keskeinen asia on laadukkaan ja tehokkaan keskussairaalan säilyminen kaupungissa.

Aivan kuten VR:n junakapinassa, myös sairaalaprojektissa tarvitaan kaikkia mahdollisia demokraattisen vaikuttamisen keinoja. Kyseessä on yksi maakunnan suurimmista työnantajista ja erikoissairaanhoidon osaajille on kova kysyntä kaikissa maan päivystävissä sairaaloissa.

Kanta-Hämeen on rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja yhdessä tuumin turvattava oman keskussairaalansa säilyminen Suomen sairaalakartalla. Mikäli uuden tontin kaavoitusta radan varressa ei päästä aloittamaan suunnitellusti keväällä 2018, on rohkeasti lähdettävä arvioimaan muita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja.

Jokainen euro on arvovalinta.

 

Mirka Soinikoski
vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja